Sunday, May 21, 2017

2017-05-21 Google粵語拼音輸入法跟進

Google粵語拼音輸入法
在鍵盤打字時,可用香港拼音方式輸入,例如長洲(cheung chau) 。此軟體經過多年的改進後,變成非常智能,可接受類似的其他拼法,範例如下:
= ng ngo
= si shi xi
= chung jong zong zhong
= kwok gok
= yan yun
= din
= ying

聯想字句:
新年快樂 = snfl
健康 = gh

No comments:

Post a Comment